Istraživanje o menstrualnom siromaštvu jedna je od aktivnosti u sklopu projekta Tetka Perioda kojeg provodi Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter u suradnji s Tiiiit! Inc., a financiran je od strane Frida – Young Feminist Fundation.

U sklopu aktivnosti projekta prikupljaju se podatci o dostupnosti menstrualnim potrepštinama i higijenskim uvjetima u Republici Hrvatskoj. Anketnim upitnikom nastoje se prikupiti informacije o korištenju i dostupnosti menstrualnih potrepština, uvjetima održavanja menstrualne higijene i osobnog  mišljenja o menstruaciji.

Upitnik mogu ispunjavati sve osobe koje su u posljednjih godinu dana imale menstruaciju, neovisno o rodnom opredjeljenju, koje imaju najmanje 16 godina. Upitniku se može pristupiti klikom na link.

Autor